Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro individuální jazykové kurzy, skupinové jazykové kurzy a jazykové kurzy pro veřejnost.

Všeobecné obchodní podmínky – všechny typy kurzů

Objednáním jakéhokoli typu kurzu či odesláním kontaktního formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních dat podle GDPR. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů jsou pro nás důležité. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dále platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky.

Jazykové kurzy pro veřejnost – všeobecné obchodní podmínky

 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je pro řádné přihlášení do kurzu povinen vyplnit své osobní údaje (nebo osobní údaje účastníka kurzu v případě zákonného zástupce) na přihlášce a uhradit cenu kurzu (dále jen kurzovné) v plné výši.
 • Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 5 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou pro zařazení do studia je uhrazení celkového kurzovného, pokud není dohodnuto jinak.
 • Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ Domluvím se vedený u Komerční banky 115-3295340267/0100. Platbu je účastník povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“.
 • Cena kurzovného je stanovena dle platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách www.domluvim-se.cz. V ceně kurzovného není učebnice, je však možné si učebnici dokoupit.
 • Objednatel se zavazuje oznámit ukončení spolupráce nejpozději 14 dní předem emailem nebo poštou.
 • Kurzy budou probíhat v prostorách JŠ Domluvím se na ulici Spojů  835 (pobočka Poruba), nebo Veleslavínova 4 (pobočka centrum), Ostrava dle typu kurzu.

Skupinové jazykové kurzy

 • Délka vyučovací hodiny je 45, 60 nebo 90 min. dle objednávky. Výuka probíhá v pracovních dnech mimo státních svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT. Účastník kurzu nemá nárok na snížení kurzovného, pokud připadne den výuky na státní svátek nebo prázdniny dle vyhlášky MŠMT.
 • Minimální počet účastníků kurzu ve skupinovém kurzu je 3, maximální 6. Pokud se takový počet účastníků do kurzu nepřihlásí, dodavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek. V případě, že kurz bude zrušen dodavatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 3 účastníci, je možné se s dodavatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.
 • Účastník kurzu má právo v prvním týdnu výuky písemně dodavateli oznámit, že přestává navštěvovat kurz. Je však povinen uhradit dodavateli částku ve výši 600,- Kč  na úhradu nákladů spojenou s organizací kurzu. V tomto případě účastníku kurzu vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného, od které si dodavatel služby odečte částku uvedenou výše. Toto ustanovení neplatí v případě, že účastník kurzu využije akční cenu nebo nějaký typ slevy dle marketingových aktivit jazykové školy. To znamená, že v tomto případě platí, že účastník kurzu i dodavatel jsou povinni dodržet původní smluvené podmínky platné při vyplnění přihlášky/objednávky.
 • V případě, že účastník kurzu přestane navštěvovat kurz po uplynutí prvního týdnu výuky, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Toto platí i v případě zaplacení kurzovného na celý semestr. Účastník kurzu může místo sebe zapsat do kurzu náhradníka či si po domluvě zvolit jiný kurz dle nabídky jazykové školy.
 • Pokud účastník kurzu po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného) zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč, kterou je dodavatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.
 • Účastník kurzu se zapisuje do úrovně dle vlastního uvážení, případně na doporučení dodavatele. V průběhu konání kurzu je možné po dohodě s dodavatelem změnit úroveň kurzu.
 • Jazyková škola nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které utrpí v prostorech jazykové školy či na parkovišti.

Individuální jazykové kurzy

 • Obchodní podmínky jazykové školy Domluvím se, Ostrava
  Obchodní podmínky jazykové školy Domluvím se, Ostrava

  Dodavatel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté Objednatelem v souvislosti se zakázkou za přísně důvěrné a tyto informace neposkytne žádné neoprávněné osobě.

 • Objednatel má právo na bezplatné a nezávazné vypracování finanční kalkulace a časového rozvrhu výuky.
 • Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká doručením písemné objednávky Objednatele Dodavateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany Dodavatele. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou část Smlouvy.  Objednávka individuální výuky je závazná a Objednatel je povinen hodiny výuky v objednaném rozsahu uhradit.
 • Objednávka je pro Objednatele vždy závazná a, není-li domluveno jinak, musí být všechny kolonky objednávkového formuláře vyplněny.
 • Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ Domluvím se vedený u Komerční banky 115-3295340267/0100. Platbu je účastník povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“.
 • Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.
 • Permanentka – po zaplacení částky je účastníkovi vystavena permanentka s počtem zakoupených hodin. U permanentky je Objednatel oprávněn zrušit plánovanou hodinu výuky vždy nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem výuky. V případě zrušení výuky Objednatelem méně než 24 hodin předem se plánovaná výuka považuje odučenou, a Objednatel je povinen ji uhradit.
 • Permanentky jsou časově omezeny podle počtu zakoupených hodin. Časové vymezení je o 20% delší, než kolik je třeba k nepřerušenému vyčerpání  (např. při zakoupení 10 lekcí s frekvencí jedna lekce za týden, má Objednatel 12 týdnů na jejich vyčerpání). Uplynutím uvedené lhůty platnost permanentky končí a povinnost Dodavatele poskytnout Objednateli výuku jazyků předplacenou předmětnou permanentkou zaniká, přičemž nevyčerpaná část kurzovného se nevrací.
 • Minimální objednávka  je 8 lekcí.
 • Učební materiály – lektor má veškeré učební materiály k dispozici. Objednatel si je může za poplatek zapůjčit, nebo zakoupit na pobočkách Dodavatele.
 • Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Dodavatelem, nikoliv s jeho lektorem.
 • Při neúčasti na kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodů na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se kurzovné nevrací.
 • Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku Dodavatele nebo pronajatých prostor.
 • Dodavatel je oprávněn jazykový kurz nebo plánovanou výuku ze závažných důvodů zrušit s tím, že v takovém případě bude kurzovné nebo jeho poměrná část odpovídající zrušené části kurzu nebo výuky Objednateli vrácena po odečtení administrativního poplatku 500 Kč.
 • Dodavatel jako pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.
 • Výuka v závislosti na dohodě, probíhá v prostorách Dodavatele, v prostorách jeho poboček, v učebnách, které jsou na výuku uzpůsobené,  nebo v prostorách Objednatele.
 • Výuka je zahájena v co nejkratším čase od přijetí objednávky Dodavatelem. O přesném termínu zahájení vždy včas Dodavatel Objednatele informuje.
 • Objednatel je povinen před každou jednotlivou vyučovací hodinou umožnit lektorovi označit křížkem a datem odučené hodiny.
 • Objednatel je povinen uhradit kurzovné v plné výši za všechny objednané hodiny výuky dle platného ceníku nejpozději do třech pracovních dní před plánovaným zahájením kurzu. V případě prodlení Objednatele se zaplacením kurzovného není Dodavatel povinen zahájit a provádět výuku.
 • Objednatel se zavazuje že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy DOMLUVÍM SE nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. Poruší-li Objednatel tento závazek, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 15 000.- Kč  a náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním vznikne Dodavateli a to  za každé jednotlivé porušení svého závazku.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás a my Vám rádi odpovíme

Napište nám


  Kontakt

  Mgr. Kateřina Mohylová

  tel.: 732 252 724; Pokud nezvedáme telefon, znamená to, že vedeme výuku. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné.

  Bc. Petra Valošková

  tel.: 605 75 63 09

  IČO: 746 91 392

  Číslo účtu: 115-3295340267/0100

  Adresa učeben

  Mariánské náměstí 5, Ostrava - Mariánské Hory, 70900